Howley, B. (2017). No Mercy. Offset, (17). https://doi.org/10.15209/offset.v0i17.1088