GOODFELLOW, G. Anthony of Semaphore Portrait. Offset, n. 17, 1 Nov. 2017.