Stellini Wayne. 2017. “The Betrayal”. Offset, no. 17 (November). https://doi.org/10.15209/offset.v0i17.1073.