Dalton, Simon. 2017. “Good to See You Old Friend: Back in Asia”. Offset, no. 17 (November). https://doi.org/10.15209/offset.v0i17.1081.