Stellini, W. (2017) “The Betrayal”, Offset, 0(17). doi: 10.15209/offset.v0i17.1073.