BellmuntJ. “Dark Age”. Offset, no. 17, Nov. 2017, doi:10.15209/offset.v0i17.1091.